Bóng bóp Spur® II Adult / Pediatric / Infant

Ambu SPUR II là bóng bóp hồi sức dùng một lần hoàn chỉnh, bao gồm kích thước cho trẻ sơ sanh, trẻ em và người lớn. Bóng bóp Ambu SPUR II cung cấp cho người dùng phản hồi xúc giác và hình ảnh đặc biệt trong quá trình hồi sức.

Sản phẩm cùng loại

Klarity
Ganshorn
Canon
Schiller
Ambu